فرودگاه مهرآباد

تلفنهای تماس:

تلفن گویا : 61021

 جايگاه                 وظيفه                                     تلفن        
ترمينال        اطلاع رساني پروازها                    3183-6103194       
ترمينال 2       اطلاع رساني پروازها                 3193-61023189       
ترمينال 3       اطلاع رساني پروازها                  3460- 6103461       
ترمينال 4       اطلاع رساني پروازها                 3192-61023187       
ترمينال 5       اطلاع رساني پروازها                3462- 61023463       
ترمينال 6       اطلاع رساني پروازها                3196- 61023219  

آدرس: استان تهران، شهر تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، فرودگاه بین المللی مهراباد تهران

کروکی مسیر فرودگاه با وسیله نقلیه:

 

فرودگاه امام خمینی

تلفن تماس فرودگاه :51001-021
تلفن تماس اداره روابط عمومی و امور بین الملل فرودگاه : 51004224-44666925-51002019

آدرس: ایران - تهران - منطقه 19 - بزرگراه خلیج فارس

کروکی مسیر فرودگاه با وسیله نقلیه: